Билатерални односи со Република Естонија


Дипломатските односи помеѓу Република Северна Македонија и Република Естонија се воспоставени на 10.03.1995 година.


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба меѓу Владата за Република Македонија и Владата на Република Естонија меѓународен превоз на патници и стока“

 • склучена во Прага на 30 мај 2000 година
 • во сила од 22 август 2000 година

2. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за размена и заемна заштита на класифицирани информации“

 • склучена во Скопје на 20 ноември 2008 година
 • во сила од 01 јуни 2009 година 

3. “Договор меѓу Република Македонија и Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход'

 • Склучен во Скопје на 20 ноември 2008 година
 • во сила од 21 мај 2009 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Спогодба помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Естонија за соработка во областа на одбраната “

 • склучена на 27 септември 2004 година

2. „Протокол за соработка меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Естонија “

 • склучен во Стокхолм на 5 септември 2009 година 

3. „Протокол меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица кои престојуваат без дозвола“ 

 • склучен во Талин на 23 април 2010 година
 • во сила од 23 јули 2010 година

4. „Протокол за соработка меѓу Директоратот за дипломатска академија на Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Естонската школа за дипломатија“

 • склучен во Талин на 29 април 2011 година

5. „Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика на РМ и Министерството за социјални прашања на Р. Естонија“

 • склучен во Талин на 2 септември 2014 година

6. „Меморандум за соработка меѓу Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и Естонската ревизорска асоцијација“

 • склучен во Талин на 30.03.2016 година

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020